หน้าหลัก > เรื่องน่ารู้

อิสลามในมาเลเซีย

 การกล่าวถึงอิสลามในประเทศจีนยืนยันว่า   ทางแหลมมลายูต้องได้มีพ่อค้าอฺรับเดินทางมาค้าขายและตั้งหลักแหล่งอยู่แล้วเช่นกัน   ในยุคทองของวงศ์อับบาสิยะฮฺ   พวกพ่อค้าอฺรับได้แล่นเรือนำสินค้าไปขายทางตะวันออกไกล  ยุโรปและแอฟริกา   อันได้แก่  ผ้า  เพชรพลอย   กระจกที่ทำจากแผ่นโลหะ   ลูกประคำแก้ว   เครื่องเทศ   เป็นต้น   การขุดค้นพบ   เหรียญตราต่างๆของอฺรับในประเทศรัสเซีย  ฟินแลนด์  สวีเดน   และเยอรมันนี   แสดงถึงยุคทองของอิสลามในอิทธิพลทางพาณิชย์ ๒0
 ก่อนจะมาถึงแหลมมลายู   พวกอฺรับได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ทางตะวันตกของอินเดียมานานแล้วเช่นตามฝั่งมะละบัร ๒๑   เป็นต้น   พวกเหล่านี้ได้ทำการค้าติดต่อกับพวกทางแหลมมลายูด้วย   แต่ไม่ได้มาในฐานะผู้พิชิตเช่นพวกโปรตุเกศทางมะลักกา ๒๒   หรือพวกสเปนในอินโดนีเซียในศตวรรษที่ ๑๖      ๒๓
และไม่ได้มาเพราะถือว่าตนเป็นพวกที่มีอำนาจ   แต่มาในฐานะเป็นพ่อค้าที่มีวัฒนธรรมพร้อมทั้งเผยแพร่หลักธรรมของตนด้วย
 ในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยกำลังรุ่งเรือง   พวกอินเดียก็ได้ติดต่อทางการค้าและการศาสนากับแหลมอินโดจีนนานมาแล้วเช่นกัน๒๔ในปลายศตวรรษที่๑๔ พวกมลายูได้อพยพไปตั้งหลักแหล่งในอินโดจีนด้วย ๒๕
พวกแขกจามซึ่งยังมีเหลืออยู่ในเขมรปัจจุบันนี้เป็นหลักฐานอีกข้อหนึ่ง   พวกอิรับรู้จักอาณาจักรจัมปาตั้งแต่ศตวรรษที่  ๙  โดยเรียกว่า  Sanf    หรือ    Chanf ๒๖


๒0. History  of  Arabs  p.  345 
๒๑. The  Creascnt   the  India  p.   345
๒๒. Gilmpse   of  World  History  p.   263
๒๓. The  Peraching  of  Islam  p.365
๒๔ สาส์นสมเด็จ   เล่ม   ๓    หน้า   ๒๕0
๒๕. The  Preaching  of   Islam  p.  376
๒๖. O’ Neill’  note  on  the  translalian  of  Nicolas  Gervaise’ s  p.  138

จากหนังสือความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย ( ฉบับแก้ไข )      พ.ศ.  ๒๕๑๗
         ดิเรก  กุลสิริสวัสดิ์

 
Web Control Panel Stats Mnet Solution Co.,Ltd.